กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561