“ศ. ดร.สุชัชวีร์ คณะกรรมการปฏิรูปฯ” เร่งเครื่องบิ๊กร็อคปฎิรูปงานวิจัยกลุ่มอุดมศึกษา แนะ 2 กลไก อัพดีกรีการศึกษาไทย ชี้ “นักวิจัยขั้นสูง” และ “การกำหนดการมาตรฐาน” คือทางออก

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เปิดเผยว่า ‘ประเทศไทย’ ถือเป็นประเทศที่พบความเหลื่อมล้ำทางรายได้อันดับ 3 ของโลก อีกทั้งยังพบความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสูง อันเนื่องมาจากกับดักทางรายได้ ดังนั้น เพื่อพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักดังกล่าว คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา จึงเร่งรัดแผนปฏิรูปประเทศด้านศึกษา เพื่อสร้างความเสมอภาคตลอดช่วงวัย ตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงวัยแรงงาน เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและระบบการศึกษาตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษา ผ่านการปฏิรูปใน 5 เป้าหมายหลัก (Big Rock) ดังนี้

1. ปฏิรูปความเสมอภาคทางการศึกษา

2. ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนรับศตวรรษที่ 21

3. ปฏิรูปการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. ปฏิรูประบบการอาชีวศึกษา

5. ปฏิรูปบทบาทการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา

โดย 1 ในเป้าหมายสำคัญที่จำเป็นต้องเร่งรัดดำเนินการ คือ ปฏิรูปบทบาทการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจาก ‘ผลงานวิจัย’ นับเป็นรากฐานสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนทุกช่วงวัย ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจประเทศในเชิงบวก นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในทุกวิชาชีพ อีกทั้งการผลิตผลงานวิจัยยังเป็นฐานสำคัญที่นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมปฏิรูปการศึกษาที่ต้องการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีทักษะที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องปรับตัวในการพัฒนางานวิจัยและขีดความสามารถของระบบวิจัยให้สอดรับนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาดังกล่าว ด้วยการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงของโลก โดย 2 กลไกสำคัญคือ

  • สถาบันต้องมีคณาจารย์วิจัยที่สามารถทำงานวิจัยระดับสูง และมีความพร้อมความสามารถในการผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเพื่อนำมาปรับใช้เพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนได้ หรือสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเพื่อรับความท้าทายใหม่ เพื่อผลักดันให้ผู้เรียนได้มีวิชาชีพที่สามารถนำไปต่อยอดและตอบโจทย์ความต้องการของโลก
  • สถาบันอุดมศึกษาต้องตั้งมาตรฐานงานวิจัย โดยอิงมาตรฐานมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เพื่อดึงศักยภาพของคณาจารย์วิจัยออกมาให้ได้มากที่สุดและทำให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง โดยการสร้างมาตรฐานระดับสากลอาจทำได้ด้วยการศึกษาและเรียนรู้จากสถาบันจัดอันดับจากการเข้าถึงฐานข้อมูล หรือการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยระดับต้นของโลก เป็นต้น

แม้ว่าการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงการศึกษาทั้งระบบอาจต้องใช้เวลาในการแก้ไขระยะยาว แต่คณะกรรมการปฏิรูปฯ ได้ดำเนินการแล้วในหลายส่วน และกำลังเร่งดำเนินตามแผนปฏิรูปการศึกษาอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศรายได้สูง โดยมีเป้าหมายรวมไปถึงการยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการและชุมชน เพื่อให้มีความความสามารถในการใช้นวัตกรรมในการยกระดับการดำเนินงานและรวมไปถึงความสามารถการทำวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรม ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ https://www.thaiedreform2022.org/ และเฟซบุ๊กแฟนเพจ https://web.facebook.com/Thaiedreform2022 หรือ https://web.facebook.com/EEFthailand (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)

แชร์บทความ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Related Articles

“รศ. ดร.วรากรณ์” สะท้อนปัญหางานวิจัยอุดมศึกษาฯ ขาดแพสชั่นผลิตงานคุณภาพ พร้อมชี้ 2 กลุ่มงานวิจัย “เกษตร-ไอที” ควรได้รับแรงกระตุ้น เหตุช่วยหนุนเศรษฐกิจโต!

รศ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เปิดเผยว่า

อ่านต่อ »

ถอดสูตรเรียนออนไลน์พิษโควิด-19!? ผลวิจัยชี้เด็กหลักแสนคนขาดเครื่องมือการเรียน คณะกรรมการปฏิรูปฯ การศึกษา เสนอเร่งคืนโรงเรียนให้เด็กคือภารกิจแรก

เป็นเวลากว่าเกือบสองปีที่สถานศึกษาต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องงดการเรียนการสอนและจำเป็นต้องปรับรูปแบบมาเป็นระบบการสอนทางไกล หรือการสอนออนไลน์ แม้บางคนอาจมองว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างตอบโจทย์ในยุคดิจิทัล

อ่านต่อ »

พารู้จัก 3 แพลตฟอร์มฝึก Future skill จาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ! ผลักแรงงานทุกช่วงวัย Reskill – Upskill – Newskill ตอบโจทย์โลกอนาคต

เป็นที่ทราบกันดีว่าวิกฤตโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้ทุกภาคส่วนต้องเร่งปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดต่อสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สถานประกอบการหลายแห่งต้องหยุดหรือเลิกกิจการไปเพราะมาตรการลดการระบาดของโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

อ่านต่อ »

Recently Viewed