5 Big Rocks : แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ผู้เรียนทุกกลุ่มวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษาะที่จำเป็นของโลกอนาคต
สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ

5 Big Rocks ประกอบด้วย

  1. ความเสมอภาคตั้งแต่ปฐมวัย แก้ไขปัญหานอกระบบ
  2. ส่งเสริม Active Learning
  3. ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู
  4. อาชีวะ เน้นการฝึกปฏิบัติ
  5. อุดมศึกษา สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

แชร์บทความ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Related Articles

เน็ตฟรีมีคุณภาพ

อินเทอร์เน็ต คือ ถนนที่เชื่อมโยงความรู้จากทั่วโลก ช่วยให้เด็กทุกคนเข้าถึงเครื่องมือการเรียนรู้ เพื่อไม่ให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายิ่งถ่างกว้างออกไป

อ่านต่อ »

9 Step เพิ่มไอเดียขายอาหารให้อยู่รอด

วันนี้ กสศ. ถอดบทเรียนการพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดให้มีไอเดียต่อยอดในอาชีพการทำอาหาร จากสมาคมส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อชุมชน ซึ่งได้ลงพื้นที่พูดคุย

อ่านต่อ »

Recently Viewed