รายชื่อคณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา

 

นายวรากรณ์ สามโกเศศ

ประธานกรรมการ

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร

รองประธานกรรมการ

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

รองประธานกรรมการ

นายศักรินทร์ ภูมิรัตน

กรรมการ

นางประพันธ์ศิริ สุเสารัจ

กรรมการ

นายศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์

กรรมการ

นายศิริเดช สุชีวะ

กรรมการและโฆษก

นายสมภพ มานะรังสรรค์

กรรมการ

นายวิวัฒน์ เรืองเลืศปัญญากุล

กรรมการ

นายไกรยส ภัทราวาท

กรรมการ

นางสาวกานดา ชูเชิด

กรรมการและเลขานุการ


รายชื่อคณะอนุกรรมการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา

 

นายไกรยส ภัทราวาท รองประธานอนุกรรมการ
นางประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ประธานอนุกรรมการ
นายจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองประธานอนุกรรมการ
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ อนุกรรมการ 
นายอนุชาติ พวงสำลี อนุกรรมการ
นายประวิต เอราวรรณ์ อนุกรรมการ
นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ อนุกรรมการ
นายพงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อนุกรรมการ
นายภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค อนุกรรมการ
นางสาวณัฐิกา นิตยาพร อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
นางสาวบุญทวี เทียมวัน อนุกรรมการและเลขานุการร่วม