5 Big Rocks : แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ผู้เรียนทุกกลุ่มวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษาะที่จำเป็นของโลกอนาคตสามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 5 Big Rocks ประกอบด้วย ความเสมอภาคตั้งแต่ปฐมวัย แก้ไขปัญหานอกระบบ ส่งเสริม Active Learning ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู อาชีวะ เน้นการฝึกปฏิบัติ อุดมศึกษา สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

อ่านต่อ »

INSPIRATION

VIDEOS

รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน : ประเทศไทยเรามีสิ่งดีๆอยู่เยอะ รวมถึงระบบอุดมศึกษาซึ่งพัฒนามา 100 กว่าปี
รศ. ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ : การสร้างคนมีความสำคัญมากและเป็นหน้าที่ของระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
ดร.ศิริเดช สุชีวะ : ครูคือผู้สร้างแรงบันดาลใจ ที่จะทำให้เด็กเปลี่ยนเป็นอีกคนนึง อย่างที่ควรจะเป็น
ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ : เข้าใจโลกมากขึ้นด้วยความคิดที่กว้างขวางจากการศึกษา
ดร.ไกรยส ภัทราวาท : ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษากับสังคมไทย

INFOGRAPHIC

PODCAST

(รี)ฟอร์มใหม่ การศึกษาไทย “ปฏิรูปงานวิจัยกลุ่มอุดมฯ กับการขับเคลื่อนประเทศ”

เจาะประเด็นการปฏิรูปงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ไปกับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อ่านต่อ »

แก้แค่การศึกษาอาจไม่แก้ความเหลื่อมล้ำ

หนึ่งในแนวทางการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่สำคัญและยึดถือกันมานาน คือ การยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมเปิดโอกาสการเข้าถึงแก่เด็กด้อยโอกาสให้มากที่สุด

อ่านต่อ »