5 Big Rocks : แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ผู้เรียนทุกกลุ่มวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษาะที่จำเป็นของโลกอนาคตสามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 5 Big Rocks ประกอบด้วย ความเสมอภาคตั้งแต่ปฐมวัย แก้ไขปัญหานอกระบบ ส่งเสริม Active Learning ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู อาชีวะ เน้นการฝึกปฏิบัติ อุดมศึกษา สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

อ่านต่อ »

INSPIRATION

VIDEOS

(รี)ฟอร์มใหม่ การศึกษาไทย EP.6 “เปิดห้องเรียน Active Learning”
(รี)ฟอร์มใหม่ การศึกษาไทย EP.5 “การสร้างครูยุคใหม่ให้สอดรับกับอนาคตของประเทศ”
(รี)ฟอร์มใหม่ การศึกษาไทย EP.4 “ปฏิรูปงานวิจัยกลุ่มอุดมฯ กับการขับเคลื่อนประเทศ”
(รี)ฟอร์มใหม่ การศึกษาไทย EP.3 “คุยกับคนอาชีวะ กับสมรรถนะทางการแข่งขันที่เปลี่ยนไป”
(รี)ฟอร์มใหม่ การศึกษาไทย EP.2 “ส่องแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 5 Big rocks”

INFOGRAPHIC