5 Big Rocks : แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ผู้เรียนทุกกลุ่มวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษาะที่จำเป็นของโลกอนาคตสามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 5 Big Rocks ประกอบด้วย ความเสมอภาคตั้งแต่ปฐมวัย แก้ไขปัญหานอกระบบ ส่งเสริม Active Learning ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู อาชีวะ เน้นการฝึกปฏิบัติ อุดมศึกษา สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

อ่านต่อ »

INSPIRATION

VIDEOS

(รี)ฟอร์มใหม่ การศึกษาไทย EP12
“พลิกโฉมการผลิตครูยุคใหม่”
(รี)ฟอร์มใหม่ การศึกษาไทย EP11
(รี)ฟอร์มใหม่ การศึกษาไทย EP.10 “ทิศทางหลักสูตรฐานสมรรถนะ กับการศึกษาไทย”
(รี)ฟอร์มใหม่ การศึกษาไทย EP.9 “เปิดโมเดล Active Learning เรียนรู้ตามบริบทชุมชน”
(รี)ฟอร์มใหม่ การศึกษาไทย EP.8 “เปิดห้องเรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะ”

INFOGRAPHIC